تبلیغات
سخنان پند آموز - سخنان ارد بزرگ 2
سخنان پند آموز
شنبه 13 اسفند 1390 :: نویسنده : حسین طالبی حقه

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید  و پاکی در اشتباهند . ارد بزرگ


ره آورد سفر در درون آدمی ،  به جز خرد و پیشرفت نیست . ارد بزرگ


رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . ارد بزرگ


آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . ارد بزرگ


کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی . ارد بزرگ


پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد . ارد بزرگ


خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند . ارد بزرگ


نکات سخت هم اساسی ساده دارند . ارد بزرگ


سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد . ارد بزرگ


فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود . ارد بزرگ


برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی . ارد بزرگ


برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . ارد بزرگ


کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد . ارد بزرگ


سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . ارد بزرگ


بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگ


خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگ


برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . ارد بزرگ


ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد . ارد بزرگ


کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . ارد بزرگ


برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن . ارد بزرگ


به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش . ارد بزرگ


در زندگی نادان سرانجام یک گره  ، صدها گره باز نشدنی است  . ارد بزرگ


با بردباری همه چیز در چنگ توست .  ارد بزرگ


در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد . ارد بزرگ


برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . ارد بزرگ


بیچاره مردمی که فرمانروایانش  رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند .  ارد بزرگ


ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد . ارد بزرگ


کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند . ارد بزرگ


آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و  وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید  و درد . ارد بزرگ


برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو . ارد بزرگ


روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . ارد بزرگ


پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد . ارد بزرگ


با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه  دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و  رودها و چشمه ها را لبریز می کنند . ارد بزرگ


به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی . ارد بزرگ


تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . ارد بزرگ


راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست . ارد بزرگ


روشنایی روز  ، دلیل و برهان نمی خواهد . ارد بزرگ


هنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگ


میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند . ارد بزرگ


انتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! . ارد بزرگ


مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! . ارد بزرگ


شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . ارد بزرگ


اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . ارد بزرگ


هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن . ارد بزرگ


در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد . ارد بزرگ


فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند . ارد بزرگ


اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند . ارد بزرگ


برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند . ارد بزرگ


تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد . ارد بزرگ


خار های کوچک  زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . ارد بزرگ


سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد . ارد بزرگ


بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . ارد بزرگ


با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . ارد بزرگ


سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . ارد بزرگ


پشیمانی، اولین گام برای پوزش است. ارد بزرگ


استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت . ارد بزرگ


نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست . ارد بزرگ


آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد . ارد بزرگ


یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است . ارد بزرگ


ستایش ، هنگام نو رُستن را .  ارد بزرگ


آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند . ارد بزرگ


آدم مادیگرا جادههای احساسش  ،  کم رفت و آمد است . ارد بزرگ


کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . ارد بزرگ


گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد . ارد بزرگ


رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .  ارد بزرگ


نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . ارد بزرگ


آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . ارد بزرگ


رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .  ارد بزرگ


این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .  ارد بزرگ


ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . ارد بزرگ


خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد . ارد بزرگ


سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان هماهنگ گردند .مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دیر یا زود  گم می شوند .  ارد بزرگ


پیوند پاک ، پیوندی ابدی است . ارد بزرگ


آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .  ارد بزرگ


میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست . ارد بزرگ


سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . ارد بزرگ


شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . ارد بزرگ


خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست . ارد بزرگ


نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . ارد بزرگ


تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .  ارد بزرگ
بسامدها : امواج


کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .  ارد بزرگ


برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .  ارد بزرگ


کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . ارد بزرگ


تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . ارد بزرگ


آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . ارد بزرگ


جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .  ارد بزرگ


خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ


این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد . ارد بزرگ


چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند . ارد بزرگ


شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان  .  ارد بزرگ


بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است  که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و  … ارد بزرگ


یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . ارد بزرگ


هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . ارد بزرگ


ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگ


صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگ


نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .  ارد بزرگ


کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد  . ارد بزرگ


انتخابات نیاز به هنجاری خردمندانه دارد خردی که باور همه نخبگان آزاد اندیش کشور باشد . ارد بزرگ


اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .  ارد بزرگ


زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگ


آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟  ارد بزرگ


هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . ارد بزرگ


بدگویی ، رسوایی در پی دارد .  ارد بزرگ


گاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست .  ارد بزرگ


اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . ارد بزرگ


سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است . ارد بزرگ


با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . ارد بزرگ


اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگ


شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . ارد بزرگ


بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  ارد بزرگ


ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد . ارد بزرگ


کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگ


رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست . ارد بزرگ


برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . ارد بزرگ


تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . ارد بزرگ


کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .  ارد بزرگ


کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد . ارد بزرگ


زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. ارد بزرگ


سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! . ارد بزرگ


مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید . ارد بزرگ


آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و  شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . ارد بزرگ


کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. ارد بزرگ


فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند . ارد بزرگ


چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار  زبونی شدند . ارد بزرگ


آنکه کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود . ارد بزرگ


نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . ارد بزرگ


آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . ارد بزرگ


اگر روانتان در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت  شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست . ارد بزرگ


فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . ارد بزرگ


نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .  ارد بزرگ


اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .  ارد بزرگ


ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .  ارد بزرگ


آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم . ارد بزرگ


هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد . ارد بزرگ


با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که  این کوشش و همراهی عمر را  بباد می دهد . ارد بزرگ


آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت . ارد بزرگ


از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس . ارد بزرگ


سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست . ارد بزرگ


مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . ارد بزرگ


همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد . ارد بزرگ


آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . ارد بزرگ


اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . ارد بزرگ


خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .  ارد بزرگ


بداندیش همیشه ، کارش گره  می خورد . ارد بزرگ


نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است . ارد بزرگ


تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . ارد بزرگ


فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند . ارد بزرگ


آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان آموزگار آیندگان خواهد شد . ارد بزرگ


آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار  تلاش نموده ایی . ارد بزرگ


گزینش امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته ایم . این گزینش می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد . ارد بزرگ


برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خزیش و رشد نیست . ارد بزرگ


آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد . ارد بزرگ


آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت . ارد بزرگ

 

مجموعه آثار دكتر علی شریعتی

مجموعه ای استثنایی و بی نظیر با قیمت استثنایی
CD/DVD
5500 تومان


نوع مطلب : سخنان ارد بزرگ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 14 مرداد 1396 04:34 ب.ظ
Hi! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you!
Wonderful blog by the way!
جمعه 13 مرداد 1396 09:59 ب.ظ
Good blog post. I absolutely love this website.
Stick with it!
جمعه 13 مرداد 1396 06:52 ق.ظ
This info is invaluable. Where can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسین طالبی حقه
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
سئو ارزان
کارشناس سئو